Bestuur

Wilbert Gitmans, voorzitter

Constant du Fossé,  secretaris

Fons Vullinghs, vice voorzitter, voorzitter EC

Louis Wilod Versprille, voorzitter MC